01 02 03 04 05 06

застраховки гражданска отговорност НОВО! Zastra.bg ™ е онлайн услуга на „Ариста брокери” ООД, професионален застрахователен брокер лицензиран от Комисията за Финансов Надзор с Удостоверение № 203-ЗБ/08.01.2010 г. за регистрация по чл.160, ал.1 от Кодекса за Застраховането. Заповядайте да си направите онлайн застраховка "Гражданска Отговорност".
ЗАЩО Zastra.bg™ Чрез нас получавате оптимално съотношение цена : качество на застраховката и цялостното обслужване. Спестяваме ви време и усилия и ви даваме актуална и обективна информация, за да изберете най-доброто. Използваме всяка възможност, за да получим от застрахователите най-добрата за вас цена. Ние държим на коректността и доверието на клиентите ни и ви осигуряваме цялата информация за да направите просветен и убеден избор. Сравненията са ясни и изчерпателни, цените ни са актуални до минутата. Работим с всички български застрахователи, както и с компании от други страни на Европейския съюз, познаваме отлично застрахователния пазар и прилагаме опита и експертизата си за да постигнем най-добрите цени и условия за нашите клиенти, http://www.aristabrokers.eu/

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ БРОКЕРСКИ УСЛУГИ

* Анализ и препоръки за структурата, обхвата и лимитите на необходимите застрахователни покрития, както и оптималните самоучастия.
* Реални практически преговори и представяне на интересите на клиента пред застрахователите, вкл. и при провеждане на процедури за търгове по Закона за обществените поръчки.
* Постоянен контрол на пласирането и качеството на обслужване на застрахователните програми.
* Пълномащабно съдействие при щети, с оглед своевременното и в пълен обем изплащане на застрахователното обезщетение.
* Гладко и своевременно подновяване на застрахователните покрития, при гарантиране на  оптимални договоренности, условия и бонуси.

РИСК КОНСУЛТИНГ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС РИСКОВЕТЕ

* Консултиране относно всички възможни рискове, свързани с дейностите на всички етапи от реализацията на даден проект, още при оценка на рентабилността и преди реалния му старт.
* Консултиране във връзка най-добрите корпоративни практики на  "Бизнес мениджмънт".
* Консултиране за възможностите, техниките и методите за избягване прекъсване на стопанската дейност.
* Консултиране за най-добрите практики за хеджиране на бизнес рисковете.
* Бенчмаркинг по индустрии и сектори.
* Препоръки за покрити и непокрити рискове и тяхното овладяване и трансфер.
* Консултиране за икономическата ефективност по прехвърляне на риска, вкл. чрез застраховките и за целите на бюджетирането, крайна цена за трансфер на риска.
* Одит и препоръки за реалните застрахователни потребности на клиента.
* Идентифициране на рисковите фактори и обстоятелства.
* Оценка на качествените и количествените параметри и потенциали за проявление на бизнес рисковете.
* Оценка на възможността от пълна загуба от всеки отделен риск и от комплекса от всички рискове в тяхното взаимодействие по отношение на настоящи активи и развитие на бизнеса, вкл. относно прекъсване на дейността.
* Оценка на възможната максимална загуба (EML) - оценяването се основава на предположението, че правилата и процедурите за управление на риска се спазват, и че алармените системи и механизми са функционални.
* Оценка на застрахователната стойност на материалните и нематериалните активи, подлежащи на застраховане.
* Оценка на възможните сценарии и препоръчителните лимити по застраховката Прекъсване на дейността (BI).
* Оценка на законово изискуемите и препоръчителните лимити на отговорност по застраховките на Отговорности (Casualties): напр. Обща  гражданска отговорност (GTPL), Отговорност на Работодателя (Employer’s Liability), Отговорност за Продукта (Product Liability), Отговорност на Ръководителите и Членовете на Управителни и Надзорни Органи (Directors’ & Officers’ Liability), Професионални Отговорности (Professional Indemnities / Errors & Omissions Liabilities).
* Изготвяне на писмени препоръки, които могат да намалят съществуващите рискове чрез прилагане на правила и процедури и превантивни мерки.
* Оценка на ефективността на избраните от клиента методи за управление на риска

КОНСУЛТАНТ И АДМИНИСТРАТОР ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС

* Одит на ефективността на избраните от клиента методи и техники за управление на Придобивките за Персонала.
* Консултиране и практическа реализация и администриране на оптимални схеми и техники за Социални и други придобивки, вкл. за задържане на ключови служители.
* Предоставяне на възможности за оптимизиране и гъвкаво управление на придобивките за персонала и членовете на семействата.

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ГРУПОВИ ОСИГУРИТЕЛНИ / ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СХЕМИ

* Предоставяне на административни услуги по управлението на групови схеми на застраховки/осигуровки или други придобивки, които фирми или нестопански асоциации са създали за служителите от персонала или за своите членове и техните семейства.
* Организиране на гладкото управление на цялостните взаимоотношения, отчетност, контрол и анализи за всички участници.
* Обработване и администриране на претенциите и плащанията на обезщетенията и дължимите вноски, както и присъединяването на нови членове.

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЩЕТИ

* Ние осигуряваме непрекъснато обслужване и докладване, включително ежедневно администриране, свързано с обработката на щети и своевременно изплащане на дължимите обезщетения в максимален размер.

* При крупни и сложни щети, работим с независими аджъстъри, оценители и правни кантори, специализирани в съответните области, за да гарантираме най-добрата защита на интересите на нашите клиенти.

Имущества

ПОКРИТИ ОБЕКТИ ПО ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО: Защита на движимо/ недвижимо имущество на физически или юридически...ОЩЕ

ПОКРИТИ РИСКОВЕ ПО ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО: Основни рискови покрития: 1/Пожар, палеж, вкл. последиците от гасенето му. 2/ВиК аварии...ОЩЕ

ЦЕНА НА ЗАСТРАХОВКАТА НА ИМУЩЕСТВО: Определя се от:... ОЩЕ

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО: При събитие застрахователят е длъжен...ОЩЕ

Здравни и злополука

ЗДРАВНИ ЗАСТРАХОВКИ : Възможност за лечение на територията на Република България в свободно избираеми лечебни заведения и възможност за провеждане на:...ОЩЕ

ЗАСТРАХОВКА МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА : Застраховката Медицински разходи при пътуване в чужбина с осигурен Асистанс е доброволна застраховка. Повечето държави:...ОЩЕ

ЗАСТРАХОВКИ ЗЛОПОЛУКА : Застраховката е предназначена за физически лица – български и чуждестранни граждани, като може да бъде индивидуална, семейна или групова при пътуване...ОЩЕ

Отговорности

Застраховки Обща гражданска отговорност : ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКА ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ. Застрахователят застрахова, в рамките на договорните лимити на отговорност, отговорността на застрахования (физическо или юридическо лице – търговец по смисъла на ТЗ) за...ОЩЕ

Застраховки Професионални отговорности : ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ОДИТОРИ. Покрива регламентираната в чл.53(8) от Закона за счетоводството отговорност на практикуващите Дипломирани експерт - счето...ОЩЕ

Автомобилни

АВТОКАСКО: Застраховка АВТОКАСКО е доброволна. КАСКО покрива щети по застрахованото МПС, без значение... ОЩЕ

КАСКО НА МПС СРЕЩУ ПЪРВИ РИСК: Предлагат се и варианти КАСКО НА ПЪРВИ РИСК, т.е. независимо от...ОЩЕ

АВТО АСИСТАНС: ПОКРИТИЕТО НА ЗАСТРАХОВКАТА АВТО АСИСТАНС. Денонощна техническа помощ за застрахованото МПС в случай на... ОЩЕ

ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС: Застраховката Злополука на местата в МПС е доброволна. Застраховката Злополука на местата в МПС е много...ОЩЕ

SEO by smuggler@abv.bg(онлайн застраховки гражданска отговорност)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .