01 02 03 04 05 06

застраховки гражданска отговорност НОВО! Zastra.bg ™ е онлайн услуга на „Ариста брокери” ООД, професионален застрахователен брокер лицензиран от Комисията за Финансов Надзор с Удостоверение № 203-ЗБ/08.01.2010 г. за регистрация по чл.160, ал.1 от Кодекса за Застраховането. Заповядайте да си направите онлайн застраховка "Гражданска Отговорност".
ЗАЩО Zastra.bg™ Чрез нас получавате оптимално съотношение цена : качество на застраховката и цялостното обслужване. Спестяваме ви време и усилия и ви даваме актуална и обективна информация, за да изберете най-доброто. Използваме всяка възможност, за да получим от застрахователите най-добрата за вас цена. Ние държим на коректността и доверието на клиентите ни и ви осигуряваме цялата информация за да направите просветен и убеден избор. Сравненията са ясни и изчерпателни, цените ни са актуални до минутата. Работим с всички български застрахователи, както и с компании от други страни на Европейския съюз, познаваме отлично застрахователния пазар и прилагаме опита и експертизата си за да постигнем най-добрите цени и условия за нашите клиенти, http://www.aristabrokers.eu/

Застраховки Обща гражданска отговорност

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКА ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
Застрахователят застрахова, в рамките на договорните лимити на отговорност, отговорността на застрахования (физическо или юридическо лице – търговец по смисъла на ТЗ) за причинените от него на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди при или по повод осъществяване на стопанската му дейност, вписана в застрахователната полица.

Обезщетение то е до размера на договорените лимити, които застрахованият е длъжен да заплати за виновно причинени имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица. Застрахователното обезщетение включва и присъдените лихви, съдебни разноски и хонорари на привлечените по делото експерти, адвокати и вещи лица.

Застрахователното покритие може да бъде конкретизирано в следните клаузи:

·         отговорност на работодателя

·         отговорност за продукта

·         и други видове отговорности към трети лица

ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Този вид застраховка покрива регламентираната в Кодекса на труда неограничена, безвиновна отговорност на работодателя за имуществени и неимуществени вреди, причинени на неговите работници или служители вследствие на трудови злополуки, независимо дали увреждането е причинено от него, негов орган или от друг работник или служител.

ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТА

Този вид застраховка покрива регламентираната в действащото законодателство гражданска отговорност на застрахования за посочените от него продукти до договорени лимити и териториален обхват, за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица от ползването на продукт, който той е произвел, доставил, продал, монтирал или инсталирал.

SEO by smuggler@abv.bg(онлайн застраховки гражданска отговорност)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .